Výstupy

výstavy

Putovní cyklus čtrnácti exteriérových výstav Příběh paneláku, který se v letech 2014–2017 konaly ve všech krajských městech, přibližil textem i obrazem historii i současnost vybraných (nejen) panelových sídlišť a obytných solitérů v jednotlivých regionech. Projekt bude završen v lednu 2018 muzejní výstavou Bydliště: panelové sídliště v nově zrekonstruované budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

 

odborné knihy

Odborné knihy jsou zároveň katalogy k výstavám. Kniha Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017. Představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze všech krajů České republiky. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Přibližuje okolnosti a důvody výstavby sídlišť, architekturu a urbanismus těchto celků a osobnosti jejich autorů. Součástí jsou též demografické studie o proměnách obyvatelstva sídlišť, rozsáhlá dobová i současná fotodokumentace, slovníček pojmů a přehled základních konstrukčních soustav.

V knize Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989, která vyšla jako katalog výstavy Bydliště: panelové sídliště, je podrobně rozpracováno všech šest vývojových etap. Tato publikace tvoří s katalogem pasportů jeden celek a je zaměřena na syntézu poznatků získaných na základě průzkumu vybraných sídlišť i dobových reálií a možných kontextů. Publikace také ke každému období přináší tematickou studii či studie, věnované exkurzu do určitého dílčího problému, například kolektivnímu projektování ve čtyřicátých letech, asanacím, bytové kultuře, zahraničním vlivům na výstavbu sídlišť nebo ochraně panelových sídlišť.

V rámci projektu vyšla rovněž anglická publikace The Paneláks: Twenty five Housing Estates in the Czech Republic, která přináší pasporty 25 sídlišť, tři studie k vývoji (nejen) panelových sídlišť v Československu a další tři tematické studie (o zařizování interiérů, o pražském Jižním Městě a demografickou sondu do vývoje obyvatelstva našich sídlišť).

 

 

specializovaná mapa

Specializovaná mapa Mapa sídlišť: Vybraná sídliště v českých zemích 1945–89 přehledným způsobem prezentuje množství nově získaných faktografických informací o 73 sídlištních celcích z celé České republiky, realizovaných mezi lety 1945–1990. Umožňuje vyhledávání podle krajů a měst, fází nově navržené periodizace, použité technologie či jmen architektů. Celkem mapa obsahuje informace o třech stovkách architektů a projektantů. U každého sídliště uživatelé najdou tyto informace: Zařazení do fáze vzniku, ulice, kde se sídliště nachází, autory sídliště, použitou technologii, dataci vzniku projektu a realizace sídliště, investora a realizátora, počet bytů a počet obyvatel bydlících na sídlišti. Textová část obsahuje informace o urbanistickém konceptu, technologiích a typech bytů, o historii či příběhu sídliště, o jeho umělecké výzdobě a současné situaci na sídlišti. Závěr obsahuje medailonek o autorovi (či autorech) sídliště, seznam zdrojů, odkazy na literaturu a současnou fotografickou dokumentaci.

 

certifikované metodiky

V rámci projektu vznikly dvě certifikované metodiky. První je věnována výzkumu, dokumentaci a památkové ochraně panelových sídlišť a druhá výstavní prezentaci a možným edukačním výstupům tohoto typu projektů. Proces certifikace byl úspěšně dokončen na jaře 2018, obě metodiky jsou volně ke stažení na Národním úložiští šedé literatury: Metodika k dokumentaci, výzkumu a památkové ochraně panelových sídlišťMetodika průzkumu a hodnocení panelových sídlišť z hlediska uměleckohistorického významu, vývoje struktury obyvatelstva a prezentace výstupů směrem k veřejnosti

 

elektronická databáze

Odborná databáze, shrnující podkladové materiály (současnou fotodokumentaci 73 sídlišť, soupis obrazových zdrojů, relevantní články z krajských dobových odborných periodik a případové studie k vybraným sídlištím včetně rozhovorů s obyvateli a experty). Databáze bude po skončení projektu zpřístupněna na webových stránkách panelaci.cz jako pramen pro další badatele a zájemce.